Program

Volební program hnutí ANO + Volba pro Mladá Boleslav

K jednotlivým projektům a problémům města budeme přistupovat dle reálných možností rozpočtu, budeme věnovat hodně energie získávání prostředků především z různých dotačních titulů. Velkou váhu klademe na spolupráci se Škoda Auto. Naše vize a konkrétní kroky v jednotlivých oblastech jsou dlouhodobého charakteru.

Doprava

Vedle bezpečnosti je jedním z největších problémů Mladé Boleslavi hustota automobilové a kamionové dopravy. Budeme aktivně řešit její negativní dopady, zaměříme se na rozvoj městské mobility jako systému s vyváženým podílem jednotlivých složek dopravy, tj. automobilové, pěší, cyklo a MHD. Mezi naše priority patří řešení problémů s parkováním s cílem vybudovat parkovací domy, dobudovat páteřní cyklostezky po městě, rekonstruovat stěžejní silnice, zlevnit MHD ve městě, zrychlit obslužnosti města a příměstských částí. Společně se Škoda Auto budeme hledat řešení problémů, které vznikají při dojíždění za prací. Společně s vládou a Středočeským krajem dokončíme řadu naplánovaných dopravních staveb ve městě.

Automobilová doprava

 • Vybudování parkovacích domů v areálu Klaudiánovy nemocnice a na Severním sídlišti, prověření možnosti vybudování parkovacího domu na náměstí Republiky
 • Vybudování sjezdu do průmyslové zóny u Řepova z dálničního nájezdu do Kosmonos, tím zároveň ulevíme kapacitně nedostačujícímu úseku komunikace Olympia – Řepov
 • Rozšíření třídy Václava Klementa (Bondy Centrum – Kosmonosy)
 • Pokračování v kvalitní údržbě a opravách městských komunikací
 • Zavedení parkovacího systému, který bude přednostně zajišťovat parkovací kapacity pro bydlící

Železniční doprava

 • Vybudování nové budovy hlavního železničního nádraží
 • Podpora vzniku tzv. Bezděčínské spojky

Cyklodoprava

 • Dokončení páteřních cyklostezek po městě s cílem propojit Severní sídliště s centrem města: Interspar – Náměstí Míru, Náměstí Míru – Severní sídliště, zokruhování cyklostezek okolo areálu Škoda Auto, úsek Greenway Jizera vedoucí přes naše město
 • Podpora vzniku cyklostezky Greenway Jizera v úseku Čejetičky – Krnsko – Horky
 • Úseky mimo páteřní cyklotrasy řešit levnými metodami (piktogramy, značením)
 • Pomoc při realizaci a shánění dotačních prostředků na cyklostezky v okolních obcích (Mladá Boleslav – Řepov – Kolomuty, Bradlec – Kosmonosy, Kosmonosy – Mladá Boleslav), bezpečné a pohodlné výjezdy z městských cyklostezek na cyklotrasy vedoucí v okolí města
 • Zmapování možnosti vytvoření tzv. singletreku v lokalitě Chlum
 • Vhodné doplňování infrastruktury pro cyklisty (bezpečné stojany)
 • Spolupráce s Asociací měst pro cyklisty

MHD

 • Zlevnění jízdného pro Boleslaváky
 • Revize stávajících linek s cílem zrychlit obslužnost města a příměstských částí
 • “Chytré” zastávky – aktuální informace o příjezdu a odjezdu autobusů na LED panelech u zastávek a úprava s ohledem na bezpečí ptactva, pokud možno zastřešené a s kvalitním nástupištěm
 • Obnova a modernizace vozového parku
 • Integrace MHD s krajskými spoji
 • Zajištění bezpečnosti a čistoty na autobusovém nádraží s využitím bezpečnostní agentury

Pěší doprava

 • Rozšiřování bezpečných a osvětlených přechodů
 • Oprava a údržba chodníků
 • „Legalizace“ vyšlapaných běžně užívaných cest
 • Celoplošné úpravy chodníků při pokládání inženýrských sítí

Aktivně strávený volný čas a sport

Je pro nás nesmírně důležité pokračovat ve vytváření podmínek pro aktivní trávení volného času pro lidi všech věkových skupin žijící v Mladé Boleslavi. I nadále budeme budovat a modernizovat volnočasové zázemí ve městě. Zároveň je pro nás velmi důležitou oblastí podpora sportu. Budeme pracovat na budování zázemí pro jednotlivé sporty. Budeme podporovat vznik a provoz sportovních center pro práci s mládeží (akademií) a sport obecně z rozpočtu města.

Aktivně strávený volný čas

 • Vznik nových hřišť v lokalitách tam, kde je třeba; souvisí to se zmapováním dalších neudržovaných ploch na sídlištích a mezi panelovými domy; Mezi prioritní patří “Betonárka” na Radouči
 • Opravy a výměny povrchů, herních prvků a zázemí na jednotlivých hřištích
 • Hledání prostředků, především dotačních, pro vznik dalších volnočasových areálů
 • Kontaktní zoo park
 • Skatepark, zastřešená horolezecká stěna, fit parky pro seniory, dětská a sportovní hřiště, venkovní posilovny a další
 • Bezpečné výjezdy z cyklostezek na cyklotrasy v okolí Mladé Boleslavi
 • Prověření možnosti vybudovat další inline dráhy

Sport

 • Navážeme na postupné budování a vytváření infrastruktury pro jednotlivé sporty – dokončení rekonstrukce MSH Mladá Boleslav
 • Vytváření podmínek pro vznik sportovních center (akademií) pro práci s mládeží, podpora těchto center
 • Podpora sportovních organizací (sportů) působících v Mladé Boleslavi z rozpočtu města; důraz bude kladen na kvalitu práce s mládeží a působení v celostátních soutěžích
 • Prostory na halách a tělocvičnách uvolňovat s důrazem na uspokojení požadavků Boleslaváků (mládež, organizované sporty, rekreační sportovci)
 • Snaha přilákat do města soustředění a utkání např. reprezentační výběrů; podpora pořádání turnajů, především v termínech, kdy jsou kapacity sportovních zařízení nenaplněny; cílem je nalákat veřejnost na zajímavé události a zároveň optimalizovat provoz sportovišť a podpořit místní živnostníky

Spolupráce se Škoda Auto a dalšími subjekty působícími v našem regionu

Budeme pokračovat v projektu vzájemné spolupráce Škody Auto a města, jehož vznik jsme v roce 2010 iniciovali. Budeme aktivně naslouchat potřebám společnosti a budeme vytvářet vhodné podmínky pro její fungování ve městě. Mezi priority bude patřit podpora bydlení. Zároveň společně budeme řešit i negativní dopady spojené především s dopravou a nárůstem cizinců ve městě. Spolupráci rozšíříme i na další subjekty podnikající v regionu. Chceme vycházet vstříc potřebám místních živnostníků a podnikatelů. Se Škoda Auto budeme spolupracovat při budování moderní polikliniky na pozemcích 1,2,3. Cílem spolupráce je zatraktivnit město pro lidi.

Bezpečnost

S velkým nárůstem agenturních pracovníků ve městě dochází ke zvýšenému počtu případů porušení zákona. Pocit bezpečí pro obyvatele se snižuje, a to i přesto, že Městská policie je dlouhodobě vyhodnocována mezi nejlepšími v České republice. Zaměříme se na navýšení počtu strážníků, na navýšení asistentů bezpečného města a v lokalitách s vyšším výskytem porušování zákona najmeme bezpečnostní agentury. Vedle toho se zaměříme na prevenci, práci s lidmi bez domova, na spolupráci mezi Městskou policií, Policií České republiky a Škoda Auto. Rozšíříme kamerový systém a zkvalitníme výbavu městských strážníků.

 • Investice do vybavení Městské policie (auta, motorky, kola)
 • Investice do osobního vybavení strážníků
 • Pokračování preventivních programů pro všechny věkové skupiny, jejich rozšiřování dle potřeb
 • Pravidelná kontrola a evidence lidí bez domova
  • důsledně kontrolovat a „šlapat jim na paty“ tak, aby odjeli řešit své problémy do místa svého trvalého bydliště, pokud nejsou z MB
 • Lidé bez domova
  • poskytovat jim aktuální informace o organizacích, které jim dokážou podat pomocnou ruku případně řešit aktuální situaci
  • mobilní auto pro práci s bezdomovci – poradenství a zdravotní péče
  • monitorovat a evidovat výskyt těchto lidí, aby především v zimním období nedocházelo k újmám na zdraví
 • Pokračování v každodenní kontrole heren vč. kontroly dodržování vyhlášky omezující jejich fungování
 • Monitoring výskytu drog ve městě; důraz na sběr injekčních stříkaček především v okolí dětských hřišť
 • Kontrola dodržování vyhlášek města (noční klid, konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích…)
 • Rozšíření kamerového systému

Kultura

Budeme pokračovat v podpoře Městského divadla a v pořádání tradičních a oblíbených městských akcí. Zároveň přehodnotíme konání těch méně zajímavých s důrazem na kvalitu nikoli kvantitu. Smysluplné projekty občanských sdružení a jiných subjektů budeme podporovat formou grantů nebo přímo z rozpočtu města. Je pro nás důležité efektivní hospodaření divadla a Kultury města Mladá Boleslav a.s.

 • Podpora efektivní činnosti městského divadla
 • Pořádání zavedených a oblíbených městských akcí
 • Přehodnocení konání některých větších akcí s důrazem na jejich kvalitu, obsah a pestrost
 • Větší podpora netradičního umění
 • Podpora konání větších festivalů různého typu
 • Podpora pravidelných koncertů atraktivních hudebních skupin
 • Snaha získat dotační prostředky na zlepšení zázemí v Domu kultury Mladá Boleslav

Školy a školky

Rozšiřování vzniku nových míst ve školkách pro boleslavské děti. Vybudování nových školek a zajištění míst pro všechny boleslavské děti. Zlepšení kvality školství podporou a motivováním učitelů a snížením počtu dětí v jednotlivých třídách základních škol. Součinnost při vyhledávání dotací na vybavení a rozšiřování kapacit škol a školek. Důležitá je pro nás také kvalita stravování ve školách a školkách.

 • Vybudování nových školek
 • Využití dotací na zlepšení zázemí škol a školek
 • Podpora „měkkých“ projektů zaměřených na zvýšení kvality výuky
 • Podpora spolupráce mezi školkami, základními a středními školami a Škoda Auto
 • Podpora fungování jeslí v Mladé Boleslavi
 • Podpora vzdělávání, spokojenosti a motivace učitelů, což je pro nás základ kvalitní výuky
 • Snižování počtu dětí v jednotlivých třídách základních škol
 • Důraz na kvalitu stravování ve školkách a školách

Senioři

Zvýšíme kapacitu seniorského bydlení. Je pro nás prioritou dostupnost a kvalita sociálních služeb pro seniory. Budeme pokračovat ve zkvalitnění zázemí pro volnočasové aktivity seniorů. Nebráníme se podpoře rozšíření komerčních služeb pro seniory tak, aby nabídka služeb pro tuto skupinu obyvatel byla ve městě co nejpestřejší a oslovila například i rodiny s vyššími příjmy.

 • Investice do stávajícího zázemí – chceme zlepšovat kvalitu bydlení v celkem 175 bytech v domech s pečovatelskou službou, které město vlastní
 • Podpora vzniku nových objektů pro seniory
 • Senior taxi
 • Rozšiřování terénních služeb (pečovatelská služba, odlehčovací služba, osobní asistenti, denní stacionář, tísňová péče, telefonická krizová pomoc)
 • Ambulantní služby (denní stacionář)
 • Poradenská činnost
 • Podpora organizovaných skupin seniorů
 • Podpora smysluplných akcí a projektů z městského rozpočtu
 • Větší informovanost o činnosti klubů a jejich akcích
 • Mobilní hospic

Životní prostředí a volný čas

Investiční prioritou v tomto ohledu je pro nás propojení Krásné louky a lesoparku Štěpánka a zpřístupnění této lokality obyvatelům. Dořešíme napojení areálů v lokalitě Zalužanská ze severovýchodní tangenty. Budeme prosazovat koncepci zdravého zeleného města. Chceme využít a zvelebit další lokality města. Je nutné dořešit zpracování komunálního odpadu.

 • Zatraktivnění Krásné louky a lesoparku Štěpánka na březích Jizery a Klenice – propojení těchto dvou rekreačních zón
 • Zjednodušení přístupu výtahem od Čedoku směrem ke Štěpánce a výtahem od Hradu směrem k Podhrádí
 • Dořešení zpracování komunálního odpadu a ukončení fungování skládky v Michalovicích
 • Vytvoření generelů zeleně
 • Při rozšiřování parkovacích míst budeme myslet na udržení nebo adekvátní nahrazení zeleně
 • Podpora projektů tematicky věnovaných oblasti životního prostředí
 • Společně se Škoda Auto hledání vhodných lokalit pro sázení nových vzrostlých stromů
 • Řešení problému v lokalitě „Zalužanská“

Cestovní ruch, dotace, příměstské části, sociální oblast, moderní město a další

Je důležité využít potenciál celkem 200 tisíc návštěvníků Muzea Škoda. Umíme nalézt dotace na investice ve městě i širším okolí. Budeme podporovat “měkké” projekty vedoucí ke zlepšování sociálních problémů ve městě. Budeme pokračovat v řešení požadavků obyvatel příměstských částí Mladé Boleslavi.

 • Úzká spolupráce s Informačním centrem a aktivní řešení požadavků na posílení cestovního ruchu v Mladé Boleslavi
 • Spolupráce s okolními obcemi při řešení komplexního rozvoje regionu (Greenway Jizera, doprava…)
 • Aktivní hledání dotačních titulů a jejich využívání na smysluplné projekty
 • Podpora projektů vedoucích k přílivu vzdělaných a kvalifikovaných obyvatel do města
 • Obecně podpora organizací, které se kvalitně věnují práci s různými sociálními skupinami obyvatel
 • Podpora příměstských částí
 • Navýšení počtu hasičů v Mladé Boleslavi a investice do jejich vybavení
 • Zřízení lékárny otevřené nonstop 24 hodin denně

Moderní technologie

V této oblasti jsou pro nás prioritní investice do “chytrých” dopravních řešení, která umožní plynulejší provoz po Mladé Boleslavi (dopravní ústředna, možnost přenastavení semaforů on-line a další).

 • mobilní aplikace pro obyvatele s informacemi o městě
 • investice do “chytrých” dopravních řešení